Володимир Петрук

УКРАЇНА І МОРЕ СЬОГОДНІ Й У ЧАСИ ГЕРОДОТА

Країни світу можна класифікувати за різними ознаками, коли ж вибрати в такій якості моря і виходи до світового океану, то крім острівних, яких порівняно мало (хоч кількість їх постійно зростала в добу деколонізації), всі інші діляться на замкнуті внутрішньоконтинентальні та приморські й приокеанські. Щоправда, у природи (якщо дотримуватись пантеїзму) або у її творця (висловлюючись в дусі монотеїзму) була багата фантазія, тому існують і винятки – прибережні країни в середині євразійського континенту навколо озер-морів Аральського та Каспійського. Взагалі ж, фізико-географічні умови існування приморських країн надають їм величезних переваг у спілкуванні із зовнішнім світом, веденні торгівлі, прояву військової потуги. Але, ясна річ, не без вольових чи державних зусиль.

(Далі фігурними дужками { } позначено скорочену редакцією частину тексту – В.П.)

{Обидві фази становлення нової української державності на початку і в кінці ХХ ст. наштовхнулись на комплекс важких проблем, які постають вже з самого означення України як приморської країни і морської держави. Деякі з них не розв‘язані досі: 1) не узгоджено лінію морського кордону поміж Україною і Росією в Азовському і Чорному морях; 2) на території України в м. Севастополі залишається на невизначений час база морського флоту сусідньої держави – відповідний договір передбачає можливість продовження терміну оренди після 20 років; 3) незважаючи на мирне і конституційне вирішення кримського питання, загроза територіальній цілісності держави зберігається; 4) відсутня домовленість з Румунією про остаточний поділ морського шельфу в районі острова Зміїний. При цьому очевидною є порівняна слабкість Українського військово-морського флоту і морської прикордонної служби. Сумним фактом також стала майже повна втрата Україною величезного рибопромислового, торгового і пасажирського флотів.

Окрім економічних і соціально-політичних причин та зовнішніх факторів таке становище до певної міри пояснюється тим, що політична і господарська (а на жаль, і наукова та культурна) київська і взагалі українська еліта тривалий час була відсторонена від вирішення як практичних, так і концептуальних “морських” питань. Вирішувались вони в “столиці 5 морів” – Москві. Сурогатною (потішною) ознакою причетності до них Києва (на парадах) було Вище військово-морське політичне училище, яке займало територію відродженої нині Києво-Могилянської Академії (що саме по собі вельми симптоматично), а при цьому готувало з українських хлопців “морських комісарів” для всіх океанських і морських флотів, але ж не для служби Україні.

За таких умов за пропагандистським штампом “морської держави” в критичний історичний момент виявилось управлінське провалля – в Україні не існувало відповідної інфраструктури і технічних служб, без яких керувати військовим чи навіть торговим флотом просто неможливо. Як наслідок всі пропозиції після грудневого референдуму 1991 р. про створення Морського міністерства в Києві скінчилися тим, що його функції доручили виконувати Міністерству транспорту (для порівняння – 22 грудня 1917 р. в Києві було утворене “Українське генеральне секретарство морських справ, наказом від 1.03.1918 р. перейменоване на Українське Морське Міністерство) [1].

Однак бурхливі події в Криму, Севастополі, боротьба за Чорноморський флот змусили український політикум, умовно кажучи, відірвати погляди від “онтологічного” чорнозему і спробувати знайти в українській ментальності залишки характеру і дій “сухопутних” моряків. Негайно набули актуальності дослідження В.І. Сергійчука про знамениті морські походи запорожців [2]. Ним же вперше були опубліковані раніше далеко заховані у спецхрани документи періоду Центральної Ради і Гетьманату, що стосувалися історії народження Українського військово-морського флоту.

Але кожного разу, як тільки спадала політична напруга, Київ просихав від морських бризок і звично повертався на Дніпровські кручі. Чергова передишка дає можливість підійти до теми на концептуальному рівні: наскільки українська історіографія взагалі займалася “морським” питанням, наполягаючи на етнографічному принципі визначення кордонів самостійної України?}

Три видатні історики минулого ХХ ст. починають свої фундаментальні праці із засадничих міркувань з цього приводу.

Степан Рудницький: “Всі головні ріки України стремлять концентрично до Чорного моря й розгалужуються до нутра України промінясто, неначе велетенський вієр. Такий уклад рік України посполу з фактом, що Чорне море – це одинока добра природна границя України, приневолює з природописною конечністю нашу вітчизну шукати головної політично-географічної підпори на чорноморському побережжі...” [3].

Дмитро Дорошенко: “...ґеоґрафічне положення України опреділюється Чорним морем, яке служить ґеоґрафічною, політичною й господарською основою української землі. Сюди пливуть всі українські річки, і тільки невеличкий окрайчик української території на північнім заході належить через Сян і Буг до Балтійської системи. Система річок на території України мала величезний вплив на народне життя, на формування української народности й держави. Головна артерія України – Дніпро, що збирає води з широких просторів...<> Середнє подніпров‘я було правітчизною українського народу...” [4].

Іван Крип‘якевич: “Окремий характер надає Україні передусім море. Чорне море разом з Озівським є природним географічним осередком, головним життєвим центром, що стягає до себе всі українські ріки й суходільні шляхи, а разом з ними всі життєносні сили країни. Головний напрям воєнних походів і колонізаційної експансії, торгових зв‘язків і господарських інтересів від віків ішов до життєдайного моря.” [5].

Отже простежується чітке теоретичне усвідомлення в дусі Монтеск‘є впливу географічного середовища (перш за все системи річок і моря/морів) на історію України та етногенез українського народу. Своє закономірне виявлення воно знайшло у геополітичній “Чорноморській концепції” Юрія Липи в його унікальній для української історіографії монографії “Призначення України [6].

Згадані праці й думки їх авторів (до перевидань останнього часу) були зовсім невідомі не тільки широкому загалу чи правлячій еліті, але навіть спеціалістам історикам в колишній УРСР. Нав‘язане панування абстрактно-соціального принципу в історичній свідомості витіснило обумовлені природним середовищем почуття, про які в них йшлося. Прикрі наслідки байдужості до “морського” питання даються взнаки нашій державі й сьогодні. Однак, у наукових колах поворот до усвідомлення України як “природно-соціо-культурної реальності” і “формотворчого значення природи для українського суспільства” вже відбувся, про що свідчить монографія В. Крисаченка і О. Мостяєва “Україна: природа і люди”. Автори слушно зазначають, що “природа краю виявилась такою зміненою, ба – поруйнованою внаслідок діяльності людини, що непересічною проблемою є потреба реконструкції образу саме того довкілля, яке впливало на архетипи української ментальності біля витоків самого етногенезу” [7].

В цілому це так, але коли мова стосується морів – Чорного і Азовського, то проблема полягає ще й тому, які географічні й історичні стереотипи розповсюджені у нинішніх мешканців їх берегів (у державних межах України) і як вони співвідносять їх з оцінкою не тільки українців, як причорноморського і приазовського етносу, але й всього ходу історії за участю багатьох інших давніх і нинішніх народів. В зв‘язку з цим є потреба проаналізувати декілька аксіом, які лежать в основі історіографічних схем, починаючи із стародавнього періоду.

УКРАЇНСЬКИЙ КОНТИНЕНТ І “ОСТРІВ КРИМ”

Юридична казуїстика навколо того, як хтось подарував Україні Крим або чому він не потрапив до неї в період становлення УНР чи УСРР до певної міри себе вичерпала. Як заявив колишній спікер кримського парламенту Л. Грач, почалося формування “кримського народу, тіло якого в Україні, а душа в Росії”. В такий спосіб русифіковані українці мають бути остаточно духовно відірвані від свого народу і перетворені на ментально “острівних” кримчан. Душа кримсько-татарського народу взагалі не враховується.

При цьому кримсько-російський сепаратизм будується на двох постулатах – воєнно-історичному і географічному. Перший апелює до історичної пам‘яті глибиною трохи більше двох століть – часу Катерини ІІ і завоювання Криму. Крім цього додаються посилання на “російську” присутність в Криму ще тисячу років тому, ясна річ із звичною підміною русичів-українців Київської держави на нинішніх росіян. Цю позицію може дещо ослабити загальна боротьба українських науковців і журналістів за спадщину князівської Руси-України та викриття ними загарбницької політики царизму щодо Криму.

Другий – географічний постулат – є суттєвішим, бо впливає на формування ментальності мешканців Криму незалежно від їх національності. Постійне наголошування на його півострівному характері, мусування ідеї перекриття перешийку з північної сторони з перетворенням цієї території на острів, приєднаний мостом через Керченську протоку до Росії, зрештою привели до того, що вже на міждержавному рівні готуються такі самовбивчі для України геостратегічні проекти. Тому то російською стороною свідомо затримується питання з делімітацією морського кордону.

Географічна аберація свідомості – явище загрозливе. Навіть у значної маси українців під впливом сформованих літературою й істориками уявлень про запорізько-кримські відносини XVI–XVIII ст. переважає етнографічне мислення, а не державне, висловлюються інколи думки про ненашість цього краю тощо.

Істотного впливу на подібні відрухи української ментальності (і кримчан також) можна досягнути привнесенням у масову свідомість історико-географічних фактів зі стародавньої історії, а в межах науки зміною історичної парадигми з “Історії Руси-України” на “Історію Скіфії–України”. Якраз історична географія скіфського періоду дає найкращі ілюстрації як до всієї теми “Україна і море”, так і до її найважливішого ракурсу – півострівного Криму.

Вельми важливим джерелом для цього є IV книжка з “Історії” Геродота, так званий “скіфський логос”. Саме він дає можливість чітко й обґрунтовано доводити невідривну приналежність Тавриди (Криму) з найдавніших часів до єдиної країни і держави – Великої Скіфії–України.

Почати ж можна з добре відомої у Криму (отже присутньої в ментальності місцевої еліти) творчості поета Максиміліана Волошина і пройнятих романтичним історизмом картин художника Костянтина Богаєвського, зокрема його “Кіммерії” і “Тавроскіфії”. І в поетичній, і в художній уяві цих видатних митців образ покритої вуаллю таємничості напівфантастичної Кіммерії поєднувався виключно з пейзажами Східного Криму. Однак, Геродот, описуючи древню (архаїчну) частину країни, якою до скіфів володіли кіммерійці, має на увазі всю степову зону від Істру і Тірасу до Кіммерійського Боспору впритул до гір Тавру. А якщо скористатись картою Кіммерії, складеною О.І. Тереножкіним за археологічними пам‘ятками [8], то не важко переконатись, що її землі охоплювали не тільки степову зону, але й Лісостепи – Лівобережжя до верхів’їв Сіверського Дінця та Правобережжя аж до широти Києва – фактично всю центральну частину території України лише без лісової зони на півночі та Карпат на заході.

Не дарма ж Геродот каже, що “скіфи зайняли країну, яка до них належала кіммерійцям”. Відбулось це близько 2700 років тому, на зламі VIII і VII ст. до н.е., коли для всього людства, за визначенням Карла Ясперса, пробив “осьовий час” – період формування тієї людини, яка мало змінилась і до нині.

Трохи раніше почалося знайомство еллінів, з освіти і науки яких виросла сучасна європейська цивілізація, з Понтом Аксинським (негостинним морем), пізніше перейменованим ними в Понт Евксинський (гостинне море). Дилема “Кіммерія і море” з’являється вже у згадках про перші морські експедиції, зокрема мандри Одіссея, в епічній поезії Гомера і Гесіода, а невідома земля постає у формі нерозчленованої Півночі – царства Борея (північного вітру, за іменем якого згодом було названо і країноутворюючу річку – Борисфен). Особливої ж уваги варті міркування античних вчених з приводу поділу всієї відомої тоді частини земної суші на материки. Тема ця вельми актуальна й сьогодні, коли політика перетворюється у геополітику, а протиставлення європейської та євразійської концепцій в Україні потребує історико-географічного обґрунтування.

Достовірно відомо, що першу карту створив давньогрецький філософ, представник мілетської школи Анаксімандр в формі кола, оточеного річкою Океан, на якому були зображені три частини світу – Європа, Азія (до Нілу) і Лівія (Африка), всі навколо Середземномор‘я. Його працю продовжив інший давньогрецький вчений, історик і географ Гекатей Мілетський. Конкретні географічні знання добували моряки, торговці, мандрівники. Кордон поміж Європою і Азією спочатку мислився вздовж р. Фасіс на Кавказі, але потім, після детального обстеження північних берегів Понту Евсинського і Меотиди, був встановлений по більшому з двох Танаїсів, нинішньому Дону (Сіверський Донець теж мав назву Танаїс). На відміну від об’єднуючого, інтегруючого навколишні території характеру Борисфену (Дніпра), Танаїс (Дон) виконував межові функції. Отже, не може бути двох думок – країна, розташована на захід від цього міжконтинентального рубежу, які б метаморфози вона не переживала і як би не складались її конкретні обриси, завжди була європейською, що й відбилось в еволюції її стародавніх назв від даної еллінами Скіфії (причорноморської на відміну від закаспійської) до явно означеної римлянами Європейської Сарматії.

При цьому берегова лінія європейського материка, починаючись від Боспору Фракійського (гирла Чорного моря) доходила до Істру (Дунаю), далі вигиналась Лукомор’ям, обходила Таврійський виступ і закінчувалась біля Боспору Кіммерійського (Керченської потоки). На тому боці (кубанському) була вже Азія. Характерно, що тільки кримські гори мали свою назву – Тавр, окремої ж назви для степової частини або всього “півострова” не існувало (об’єднуюче поняття Таврида виникло значно пізніше), бо й він сам не виділявся в окремий географічний об’єкт, оскільки Меотида вважалась лише великим болотом, прісноводною внутрішньоконтинентальною водоймою типу нинішніх лиманів причорноморських річок, античні автори ніколи не називали її морем. Парадокс полягає в тому, що й сьогодні російська сторона на переговорах з українською наполегливо пропонує вважати Азовське море внутрішньою водоймою, не поділеною міжнародним морським кордоном, в той час як кримські проросійські кола всіма засобами намагаються відділитись від українського материка у статусі азово-чорноморського острова.

Показовим прикладом того, як географічні стереотипи впливають навіть на науковців, може послужити один з коментарів трійці вчених Доватура, Каллістова і Шишової до скіфського логоса Геродота, якому вони закидають незнання географії Криму: “Багато дослідників відзначають неточність уявлень Геродота про Кримський півострів. <…> Так, Геродот не знав про півострівне положення Криму; йому невідомо те, що Кримський півострів з двох сторін майже відрізаний від суходолу морем. Про Перекоп і Сиваш він скоріше за все теж не має уявлення. Відзначалось також, що Геродот, який визначав Таврику як гірську країну, був знайомий лише з прибережною смугою на південному сході півострова; степова ж частина Криму, як вважають, не була йому відома” [9].

Отже, великий історик і мандрівник “не знав, не мав уявлення, йому невідомо, він знайомий лише...” і тому подібне. Це типовий випадок, коли силоміць хочуть чиїсь уявлення підігнати під власні. Наполегливе повторення поняття півострів ні про що інше, як про сучасне розуміння, не говорить. Між тим, не можна переносити нинішню термінологію в далеку минувшину, ігноруючи здобутки палеогеографії, замість того, щоб вникнути і зрозуміти те, про що говорять древні.

В цьому плані логічною і об’єктивною виглядає позиція В.А. Кутайсова, кримського дослідника античної Керкінітиди (Євпаторії). Він застерігає від типової помилки, коли “повідомлення античних авторів проектувались на сучасну топооснову, тоді як в уяві грецьких мореплавців, (а вірогідно, і в дійсності) обриси узбережжя в античну добу дещо відрізнялись від нинішніх” [10].

Справді, за різними оцінками в часи Геродота рівень Чорного моря був нижчим за теперішній від 5 до 11 метрів (в першому випадку М.В. Агбунов [11] посилається на П.В. Федорова [12], в другому Б.М. Мозолевський [13] на А.Н. Щеглова [14]). І якщо нова берегова лінія, яка була тоді на 300-500 м мористіше, не дуже змінила загальні обриси Лукомор‘я, проявляючи себе у локальних ситуаціях (наприклад, у затопленні дельтових островів Тіри чи Борисфену), то щодо Криму різниця значно суттєвіша. Коли “мертве море” Сиваш і козаки Сірка, і вояки армії Махна могли перейти вбрід (до речі, кримсько-татарське sivasmak – “маратись, бруднитись” [15]), то мінус 5 метрів водного рівня при найбільшій нинішній глибині ледь більше 3 метрів, означає лише одне – в часи Геродота не тільки не було мілководного Сиваша, але й Каркінітська затока була значно коротшою та не давала жодних підстав відривати землі степового Криму від материкової Скіфії–України. Типові степи Нижнього Подніпров’я природним чином продовжувались аж до Кіммерійського Босфору – гирла Меотиди. Єдиним краєм, який явно виділявся серед цієї пустельної стихії була лісиста Гілея на Лівобережжі Борисфену біля його гирла.

Аналогічний висновок робить і В. Кутайсов: “Перекопський перешийок в V ст. до н.е. напевне був дещо ширше сучасного, а отже, півострівний характер Криму не був так чітко виражений, як тепер” [16]. Щодо мілководного верхів‘я Каркінітської затоки і нині не судноплавної, то він конкретно вказує, що “в античний період, якщо вона і не була лиманом, відділеним від моря пересипом, то принаймні перегороджувалась підводним баром, позначеним нині Джарилгацькою і Бакальською косами. <…> Недарма ця губа у візантійських авторів і на італійських картах називалась некропілом, тобто мертвими воротами чи мертвим входом” [17].

Ця інформація потрібна для того, аби глибоко усвідомити, що нічого подібного на Кримський перешийок від часу утворення грецьких колоній і до подорожі великого історика в середині V ст. до н.е. не було (як не було й Перекопу на ньому). Це нині його ширина становить 23 км (довжина 30 км, висота над рівнем моря – до 20 м). Максимально ж можлива на той час, міряючи відстань між Джарилгацькою косою і кінцем Арабатської стрілки, приблизно 130 км (пор. протяжність Панамського каналу – 81,6 км [18]). Тільки після значного підтоплення цього простору, багато пізніше, вже в римський час з‘являється повідомлення Плінія (IV, 26) про зв‘язок Сиваша з Каркінітською затокою нібито природною протокою, а вже в середньовіччя Костянтина Багрянородного – штучно виритим каналом [19].

Таким чином, казати, що Геродот “про Перекоп і Сиваш скоріше за все не має уявлення” і відповідно “не знав про півострівне положення Криму” просто некоректно.

Навпаки, слід зробити висновок – писемна історія Великої Скіфії–України починається з дійсно географічно цілісної території, яка сприймалась древніми як єдина велика приморська країна на північному березі Понту Евксинського від Істру до Боспору Кіммерійського. Виступом у море вважалась тільки гірська Таврика. Що ж до часу Плінія Старшого (І ст. н.е.), то і тоді колишні землі царських скіфів традиційно об‘єднували новоутворений півострів з Нижнім Подніпров‘ям, маючи й відповідну назву Малої Скіфії, і жодні новоутворені протоки її не роз’єднували.

ПОНТ ЕВКСИНСЬКИЙ І ВЕЛИКА СКІФІЯ–УКРАЇНА

Корисним і повчальним для виявлення природного зв’язку пари понять “Скіфія і море” є співставлення двох моделей: образної для Чорного моря і геометричної для великої причорноморської країни, які сформувались і закріпились в античній науці. Еллінська колонізаційна хвиля охоплювала всі береги Понту, але саме скіфський військовий атрибут (і символ) в уяві моряків і переселенців поєднався з їх обрисами, так що форма всього моря “набула сталих ознак: північний його берег порівнювали зі скіфським луком, а південний – з туго натягнутою тятивою” [20].

Зважаючи на думку М. Скржинської, що римлянин Пліній використовував ще догеродотівські грецькі географічні джерела, зокрема працю Гекатея, особливо цінним є саме його повідомлення: “Четверта з великих заток Європи, яка починалася біля Геллеспонту, закінчується гирлом Меотиди. Слід, однак, описати стисло форму всього Понту, щоб легше було вивчити окремі його частини. <…> Понт Евксинський, котрий колись називався Аксинським, охоплює землі, що далеко розходяться, і, повертаючи назад великим вигином берегів, ці землі розтягують його в обидва боки у вигляді рогів так, що утворюється форма скіфського лука. Посередині вигину Понт з‘єднується з гирлом Меотійського озера. Це гирло шириною в 2,5 милі називається Кіммерійський Боспор” (Пліній, IV, 75) [21]. (курсив тут і далі в цитатах мій – В.П.).

Детальніше форма Понту Евксинського описана Страбоном вже в І ст. н.е., що саме по собі свідчить про сталість понять і образів: “Дехто уподібнює форму цієї окружності натягнутому скіфському луку, прирівнюючи до тятиви так звані праві частини Понту (це шлях від гирла до затоки біля Діоскуріади; бо, за винятком Карамбіса, решта всього берега має лише невеликі заглибини і випуклості, так що він подібний лінії), а решта берега – рогу лука, що має подвійний вигін, а саме, верхній більш заокруглений і нижній більш прямий; так кажуть вони, і цей берег утворює дві затоки, з яких західна значно кругліша другої. Вище східної затоки на північ лежить Меотійське озеро, що має в окружності 9000 стадіїв і навіть трохи більше. Воно виливається в Понт через так званий Кіммерійський Боспор, а Понт – в Пропонтиду через Боспор Фракійський” (ІІ, 5, 22,23)

Пам‘ять про скіфський лук як географічне поняття утрималась і до часу київських князів. Виявляла вона себе у назві південного берега Чорного моря Лукомор‘я – від Дунаю до Корсуня (Херсонеса). Безпосередньо ж як назва частини військового спорядження дійшла до нас через запорозьких козаків: термін сагайдак для лука і стріл – прямий доказ збереження українцями історичної військової традиції з часу Великої Скіфії–України. За довідкою досить заглянути в осетинський словник: сагайдак – колчан для лука; старовинний лук з прикладом; сайдахъ – також колчан [22].

На перший погляд несподіванкою є те, що Геродот, добре знаючи процитовану вище працю Гекатея, нічого не каже про скіфський лук як усталену модель Понту. Розгадка, очевидно, полягає в тому, що це суперечило його основному творчому задуму (описати перемогу скіфів над персами), бо накладена в уяві стріла спрямовувалася б у бік Скіфії, а натягнута тятива прилягала до території, звідки Дарій почав свій невдалий похід. Натомість батько історії дає класичну модель скіфського тетрагона для передачі форми великої причорноморської країни, яка своїм гірським Таврійським кутом виступала у море … якраз у середній точці перегину моделі того ж таки скіфського луку. Тобто обидві моделі самою природою і просторовою уявою автора скіфського логоса були цілком узгоджені між собою. В геометричному сенсі і в географічному просторі одна модель доповнює, уточнює і перевіряє другу. Жоден із сучасників чи послідовників Геродота, включно з тими ж Плінієм і Страбоном, не знаходили у нього розбіжності із загальноприйнятими поняттями і моделлю Понта.

Геродот каже: “Отже, Скіфія має чотирикутну форму і дві її сторони, що скеровані до моря, одна, яка від узбережжя заходить у глиб материка, та інша, яка тягнеться вздовж моря, за розмірами є однакові (IV, 100). Від Істру до ріки Борисфену десять днів шляху і ще десять від Борисфену до озера Меотіди. А сторона Скіфії від моря в середину країни до меланхленів, що живуть на півночі від Скіфії,  становить двадцять днів шляху. Одноденний шлях за моїм підрахунком дорівнює двумстам стадіям. На основі цього підрахунку сторони Скіфії поперечні  становлять чотири тисячі стадій, а повздовжні, що йдуть у середину країни,  мають також стільки стадій  (IV, 101).

Використання Геродотом математичної моделі квадрата для опису Скіфії надало виняткові можливості для взаємної перевірки і ув’язки тих розрізнених даних, які він одержав під час опитувань і наводить у своїй праці. У тогочасній еллінській науці існував список антиномій, як вважалось, з позитивними і негативними властивостями. В ньому протиставлялось світло й пітьма, праве й ліве, добро й зло, квадрат і прямокутник. Возвеличуючи скіфів за їх звитягу над перським царем Дарієм, Геродот використав квадрат як символ досконалості й непереможності країни, що має таку форму.

Але законні підстави для подібної моделі дали природні топографічні властивості Скіфії. Ясна річ, ідеального квадрата реальні географічні об‘єкти утворити не могли, тому всі спроби формальної побудови його на сучасній карті з розмірами 4000х4000 стадій (приблизно 700–720 км) призводили до того, що тільки один південно-західний Дунайський кут проглядався більш менш реально хоч і з різними прив’язками, південно-східний переміщувався від Таврського виступу до Керченської протоки, гирла Дону або й у кубанські степи, а північні кути взагалі не мали ніякої прив‘язки і опинялись понад кордоном сучасної України [23]. А він за часу Скіфії вище зони Лісостепу не сягав. Крім того, це суперечило даним археологів, ототожненню певних археологічних культур з народами, що заселяли саму Скіфію та були її західними (агатірси) та північними сусідами (неври, андрофаги і меланхлени).

Проведене автором дослідження [24] показало, що проблема прив‘язка до реальних географічних об‘єктів всіх кутів скіфського тетрагона може бути вирішеною. Обидва північні кути скіфського чотирикутника прив‘язуються до вершин двох великих вододілів. На північному заході в Подільському куті – це г. Високий Камінь 440 м у горах Вороняках, що замикають річковий вузол приток Прип‘яті і Дністра, а також Бугу польського (Західного) та Богу українського (Південного Бугу). Численні археологічні карти ще з доскіфського часу бронзової доби фіксують тут постійний стик культур, що змінювали одна одну. Цей Чорноморсько-Балтійський вододіл і утворений ним кут заселяли скіфи-орачі.

На північному сході в Слобожанському куті – це безіменна висота 276 м біля витоків Сейму. З цього вододілу починають свій біг притоки Дніпра Псел і Ворскла, а також Сіверський Донець і його найбільша притока Оскіл. З нього ж зі сходу беруть початок декілька правих притоків Дону.

Дунайський кут визначається колишнім гирлом Істру (Дунаю) поблизу грецької емпорії Істрії, що була розташована на фракійській території. Тепер тут існує протока з озера Синього в Чорне море. Колишнє найпівденніше і головне судноплавне гирло Дунаю, яке було кордоном між Скіфією і Фракією, тепер пересохло. Його змілілим руслом тече невеличка річечка Таїця.

Таврійський кут, або мис Скелястий (пізніше він мав ще назву Баранячий лоб), ототожнюється з найпівденнішою точкою нинішньої України – мисом Саричем. Геродот вказує на відомі його читачу аналоги, які нагадують південну кінцівку Криму, заселену таврами. Неодноразово називаючи останніх сусідами скіфів як народ, він водночас гірську Таврику вважає невід’ємною частиною єдиної великої країни Скіфії: “Місце, що його посідають таври в Скіфії, схоже на те місце, яке посідало би на мисі Суніон від дему Торіку до дему Анафлістів якесь інше плем‘я, а не афіняни. Проте Суніон простягається в море далі. Те, що я кажу, тут має значення, коли можна порівняти мале з великим. Отака ця країна Таврика” (IV,99).

Подібні геополітичні уявлення склалися ще до Геродота. Так, грецький мандрівник Скілак Каріандський за дорученням Дарія, фактично здійснюючи розвідку, об‘їхав у 519–516 рр. до н.е. моря, в тому числі й Понт Евксинський, і склав детальний звіт про свою подорож у вигляді “Опису моря...”. В частині, що стосується Європи, він не тільки вказує на географічні ознаки “рогу” європейського материка та його межу на Танаїсі (про що була мова раніше), але й чітко зазначає належність земель, в яких виникали еллінські міста, до скіфської країни: “68. Скіфія. Таври. За Фракією мешкає народ Скіфи, а в їхніх землях є такі еллінські міста: ріка Тиріс – місто Ніконій, місто Оффіуса. За Скіфською землею народ Таври залюднює ріг материка; а ріг цей вганяється в море. У Таврійській землі живуть Елліни [в них є міста] такі: торгове місто Херроніс [25], ріг Таврійської землі Баранячий лоб. Потім знову живуть Скіфи, в землі яких є такі еллінські міста: Февдосія, Кітея і Німфея, Пантікапей, Мирмікій <...> На Меотідському озері прямо біля входу до нього ліворуч живуть Скіфи: бо їхня область тягнеться від зовнішнього моря над Таврійською землею аж до самого Меотідського озера. Сирмати. [За скіфами – сирмати] народ і ріка Танаїд, [яка] становить межу між Азією і Європою...” [26].

Якраз ця інформація про скіфську землю від кінця Фракії (нинішньої румунської Добруджі), тобто від островів у гирлі Дунаю до самого краєчка кримського чорноморського узбережжя, включно з Керченською протокою, має бути донесена до масової свідомості наших громадян, в тому числі і особливо кримчан та політиків всіх рангів.

ДВА МОРЯ – СХІДНЕ І ПІВДЕННЕ

Заслуговує на увагу і концепція двох морів, широко розповсюджена в античній науці. Коли Геродот каже, що: “Скіфія обмежується з двох боків морем, морем з південного боку і морем зі східного боку, точно так, як і Аттика” (IV, 99), то це не викликало жодного здивування у його сучасників і тільки тепер заплутує багатьох дослідників. Але те, що стало темним нині, прекрасно пояснює Страбон: “Егейське море і Геллеспонт виливаються на північ у друге море, яке називають Пропонтидою, і це знову в інше, а саме в так званий Понт Евксинський. Цей останній складається ніби з двох морів: майже посередині його висуваються два миси – один з Європи, з північної сторони, а другий, протилежний цьому, – з Азії; вони звужують протоку поміж ними і утворюють два моря. Європейський мис має назву Баранячий лоб, а азіатський – Карамбіс; відстань між ними приблизно 2500 стадій. Море на захід від них має довжину від м. Візантія до гирла Борисфену 3800 стадіїв, а в ширину – 2800; в ньому є острів Білий. Східне море має продовгувату форму і закінчується вузькою затокою біля Діоскуріади, маючи у довжину 5000 стадіїв чи трохи більше, а в ширину – близько 3000. Окружність всього моря дорівнює приблизно 25000 стадіїв” (ІІ, 5, 22–23).

Отже, те, що в іманентній формі присутнє у Геродота, в явній висловив Страбон. Виявляється, древні мореплавці, користуючись весловими і вітрильними кораблями, значно краще і точніше уявляли собі єдиний для нас водний простір та його особливості. Прекрасною ілюстрацією до цього опису є схема основних течій в Чорному морі, яку наводить в своїй книжці М.В. Агбунов і на якій виразно видно як утворюються “два моря” – західне і східне та “протока” між ними [27].

Знання про морські течії та концепцію двох морів вельми корисні в дослідженнях каботажного (прибережного) плавання і прямого перетину Чорного моря як на готських кораблях, а потім князівських лодіях, так і на козацьких чайках. Коло за колом обертались події в історії Великої Скіфії-України, а морські маршрути залишались в основному незмінними. На середньовічних картах, допоки використовувався вітрильний флот та не було точних засобів для геодезичних вимірювань, виразно присутнє уявлення про два моря, наприклад на карті Європи Юстуса Данкертса, що увійшла до Атласу Корнелія Данкертса, виданого в Амстердамі 1696 р. Поміж мисом Сарич і виступом південного берега Чорного моря мисом Керемпе (в античний час він мав назву Карамбіс) виразно проступає нині неіснуюча для нашого сприйняття “протока” між двома морями. Найкоротший шлях через водний простір вказали древнім, між іншим, журавлі, про що згадує Пліній (Х, 60) [28].

СКІФСЬКІ РІЧКИ І УКРАЇНСЬКЕ МОРЕ

У нинішньому вкраїнському гімні образ рідної землі в просторі лімітується річками – “від Сяну до Дону”. Коли б такий гімн складався за скіфського часу, цей рядок звучав би швидше “від Дунаю до Дону”, не дарма ж Дунай так часто оспівується в старовинних українських піснях.

Аксіоматичнию вважається присутність у назвах найбільших наших річок Дунай (Данубіос), Дністер (Данастр), Дніпро (Данапр), Дон (Танаїс), Дніпра, до яких можна додати і Сіверський Донець, і оз. Донузлав [29] біля Євпаторії-Керкінітіди (глибиною до 17 м і витягнутого на 27 км вздовж типової річкової долини) типовий іранський компонент Дана-Дон. Але цим їх історичне значення не вичерпується. Аби уявити, наскільки річкова система України прив‘язана до Азовського і особливо Чорного морів, досить назвати тільки одну цифру – 96% річкового стоку припадає саме на них. Не дивно, що в уяві одесита Юрія Липи з цього приводу народився навіть типово український образ: “Ми могли б представити пляму Чорного моря як своєрідну цибулину з буйними наростами вгорі” [30].

Це річкове степір’я має унікальні властивості. Починаючи від Дунаю і до Дніпра, своїми гідронімами воно пронизує весь простір від моря і до …того ж моря. Так ще Геродот називає скіфськими річками Тіарант (Сірет) і Порату (Прут). Перший з них у своїх буковинських верхів’ях по-українськи називається Серет, а вище нього, але в тому ж напрямку північно-західного Подільського кута скіфського тетрагона досягає другий Серет, ліва притока Тіраса (Дністра). Басейни обох Серетів утворюють єдину стародавню західну межу Великої Скіфії. Річка Прут також над собою має продовження в образі р. Збруч, сусідньої лівої притоки Дністра. А от сам Дністер, беручи початок в Карпатах поблизу витоків того ж Сяну (вже з системи балтійських річок), має на Волині свого гідронімічного відповідника у р. Стир, яка подібно іншим волинським річкам – Горині, Случу, Уші, Тетереву, направляючись нібито на північ, через Прип’ять і Дніпро в кінцевому рахунку віддає свої води все тому ж південному українському морю.

В цьому парадоксі чорноморської гідросистеми криється певна закономірність в тому, що весь волинсько-поліський край, будучи понад північним кордоном Великої Скіфії, поступово був втягнутий в історичне життя півдня, у вир причорноморських подій, зрештою у формування українців, як спадкоємців всього, що там діялось.

Епітет Південний дістала одна з найбільших скіфсько-українських річок, але дуже пізно і штучним шляхом. Названа греками як Гіпаніс, що пов’язувалось з дикими білими кіньми, які вільно випасались у її верхів’ях, ця річка мала й місцеву іранську скіфо-сарматську назву, успадковану українською мовою в оригіналі як р. Бог. Ще у француза Гійома Левассера де Боплана, який може вважатись засновником української картографії, вона зафіксована саме як Бог Руський (український). Польський Буг, як відповідна ланка чорноморсько-балтійського шляху, одержав свою дублюючу назву швидше за все в сарматський період, з розширенням впливу півдня до берегів Балтики, яка тоді ж дістала назву Сарматського океану. Російська імперська влада, поглинувши і Україну, і Польщу приписала двом річкам з подібними назвами (з різницею у вимові) штучні для народів, яки заселяли їх береги, означеннями Західний і Південний Буг. В нинішній Польщі Буг ніхто не називає “західним”, бо він по-перше для них “східний”, а по-друге єдиний. Україна теж мала б повернути одній з кращих і знаменитих своїх річок її справжню скіфську назву в природному звучанні як р. Бог, що немало сприяло б відновленню історичної свідомості й незаканцеляризованої ментальності.

Річка Бог своєю назвою зобов’язана найвірогідніше тим, що саме її дві притоки Чорний Ташлик і Мертвовод беруть початок з центрального у геопросторі всієї Великої Скіфії–України степового вододілу, який відігравав роль і найбільшого сакрального центру, де в день весняного Нового року (наврузу) відбувалось вшанування скіфського Бога Арея. Невеличка р. Мертвовод (її назва є точним відповідником іранської назви Æдзæмпæй переданої через давньогрецьку як Екзампей), відігравала роль скіфської р. Стікс. В цій же місцевості з назвою Екзампай скіфським царем Аріантом був встановлений великий соборний Священний казан – загальноскіфська ритуальна пам’ятка, символ державної єдності.

На перше ж місце серед усіх гідрооб‘єктів в доленосному плані висувається річка Борисфен (Данапріс), з якою пов‘язуються найважливіші події в нашій історії. Обожнення Дніпра, міфологізація власної історії, в першу чергу, в зв‘язку саме з ним, надзвичайно зближує скіфів та нині сущих українців, не кажучи вже про степовиків-козаків. Для нас, як і для скіфів, Дніпро завжди був вічною “рікою народу”. Так видатний український козацький історик Дмитро Яворницький підкреслює: “Володіючи безкрайніми степами, що відходять на величезні простори на схід і захід від річки Дніпра, запорозькі козаки при всьому тому центром своїх вольностей завжди вважали річку Дніпро: на Дніпрі чи поблизу Дніпра вони постійно влаштовували свою столицю, Січ” [31]. І далі: “Формулою Батьківщини для козаків було: “Січ – мати, а Великий Луг – батько! Степ та воля – козацька доля!..” [32].

Власне, така ж формула була й у скіфів і до, і під час, і після подорожі Геродота, коли утвердилась і досягла апогею у своєму розвитку Велика Скіфія–Україна зі столицею в Кам‘янці-Дніпровській.

В етноміфологічному ракурсі найважливішим є образ місцевої володарки, яка у скіфській легенді виступає як дочка бога ріки Борисфену (Данапрісу), а в понтійській – приземлено як змієнога істота, що мешкає в печері в Гілеї, тобто в пониззі Борисфену. Більшість дослідників вважає, що йдеться по одну і ту ж особу, змієногу богиню, добре відому за зображеннями на археологічних знахідках. На відміну від звичайних русалок або такого узагальненого символу, як, наприклад, варшавська сирена, вона двонога, бо символізує обидва береги Борисфену.

Розділи “Історії” Геродота (IV,17,18) – прекрасне підтвердження фундаментального зв‘язку понять “Західної” (Лівобережної) і “Східної” (Правобережної) Скіфії з поняттями “Правобережна і Лівобережна Україна” з тією різницею, що географічне “право” і “ліво” нині змінилось на 180° . Скіфи і й інші народи Скіфії та її сусіди визначали притоки і сам берег Борисфену, дивлячись з його низу до верху, а не так, як ми це робимо тепер – від витоків до гирла. Тому нинішня ліва притока Десна в скіфський час вважалась правою, про що й свідчить її назва (подібна народна гідрографічна система досі збереглась в іраномовному Таджикістані).

Греки протягом всієї античності притримувались поділу Понту Евксинського на дві частини: праву – східну (сьогодні – це південний і східний береги) та ліву – західну (нині – північний і західний береги) [33], оскільки верх був на півночі (очі грека були обернені на північ до Боспору Кіммерійського і Танаїсу. Вважалось, що Ольвія розташована в лівій частині Понту. Геродот, перебуваючи в ній, веде розповідь також зліва направо і ділить Скіфію по Борисфену, кожного разу перекриваючи умовними проходами по вертикалі обидва природних пасма – Степу і Лісостепу аж до північного кордону країни.

Отже, Дніпро (Борисфен) грав роль центральної осі великої причорноморської країни в місцевій системі географічних координат. Такої осі, яка ділить скіфський квадрат на дві частини – західну і східну. При цьому течія Дніпра, починаючи майже від Києва, не йде, просто до моря, а відхиляється так далеко на схід, що робить в районі порогів поворот затупленим прямим кутом, щоб потрапити не в Азовське, а в Чорне море. Але виявляється, що коли течію Борисфену (Дніпра) вирівняти на сучасній карті в напрямку північ – південь від Києва до початку лиману, то на цій лінії, дуже близькій до вертикальної, опиняється Екзампай – район витоків р. Мертвоводу – центр скіфського квадрата, а це підтверджує його місцеву, а не привнесену Геродотом іззовні природну основу.

Роль річок у формуванні єдиної країни Великої Скіфії–України не буде до кінця ясною, якщо не згадати лівих приток Дніпра Ворскли, Псла, які разом з Сеймом (притокою Десни) і Сіверським Донцем з його притокою Осколом своїми витоками з одного великого вододілу утворюють Слобожанський кут скіфського тетрагону. Реальний східний кордон проходив по вододілу, що розділяв басейни Танаїсу Скіфського (Сіверського Дінця) і Танаїсу Сарматського (Дону).

Взагалі ж, приймаючи до уваги найтісніший зв‘язок древніх географічних і міжплемінних поділів з річковою системою, можна стверджувати, що західний і східний та значною мірою північний кордони України за часу Великої Скіфії нею і були сформовані, завдяки чому Чорне море можна з повним правом назвати як скіфським, так і українським.

Література.

 1. Історія українського війська. – Львів: “Світ”, 1992. – С. 435.
 2. Сергійчук В.І. Морські походи запорожців. – К.: Бібліотека українця, №5, 1992. – 61 с.
 3. Рудницький Степан. Чому ми хочемо самостійної України. – Львів, “Світ”, 1994. – С. 124. Перевидання: – Відень, 1916. – 413 с.
 4. Дорошенко Дмитро . Нарис історії України. Т. 1. Репринтне видання. – Мюнхен, “Дніпрова хвиля”, – К., “Глобус”, 1991. – С. 28. (Оригінал: – Варшава, 1932). – 231 с.
 5. Крип‘якевич І.П. Історія України. – Львів, “Світ”, 1990. – С. 22. – 520 с.
 6. Липа Юрій. Призначення України. – Львів, Просвіта, 1992. (Оригінал: – Львів, 1938). – 270 с.
 7. Крисаченко В., Мостяєв О. Україна: природа і люди. – К., фірма “Інтас”, 2000. – С. 51.
 8. Тереножкин А.И. Киммерийцы. – К., Наукова думка, 1976. – С.15.
 9. Доватур А.И., Каллистов А.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в “Истории” Геродота. Тексты перевод, комментарии. – М.: Наука, 1982. – Коментар 577. – С. 337.
 10. Кутайсов В.А. Керкинитида. – Симферополь: Таврия, 1992. – С. 11
 11. Агбунов М.В. Античная лоция Чорного моря. – М.: Наука,1987. – С. 16
 12. Федорова П.В. Послеледниковая трансгресия Черного моря и проблема изменений уровня океана за последние 15 тис. лет //Колебания уровня морей и океанов за 15000 лет, – М.: Наука, 1982. – С. 154.
 13. Тереножкин А.И., Мозолевський Б.М. Мелитопольский курган. – К.: Наукова думка, 1988. – С. 201.
 14. Щеглов А.Н. Заметки по древней географии и топографии Сарматии и Тавриды // ВДИ. –1972. – №2.– С. 126-133.
 15. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. – М.: Мысль, 1984. – С. 504.
 16. Кутайсов В.А. Керкинитида. – С. 12.
 17. Там же. – С. 11.
 18. УРЕ. Перше видання. – Т. 10. – С. 492.
 19. Тереножкин А.И.,  Мозолевский Б.Н. Мелитопольский курган. – С. 202.
 20. Дитмар А.Б. География в античное время. – М.: “Мысль”, 1980. – С. 36, 39.
 21. Скржинская М.В. Северное Причерноморье в описании Плиния Старшого. – К., Наукова думка,1977. – С. 94.
 22. Осетинско-русский словарь. – Орджоникидзе: Из-во “Ир”, 1962. – С. 325.
 23. Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. Историко-географический анализ. – М.: Наука, 1979. – 246 с.; Зуев О.И. Загадки Скифии. – Белгород-Днестровский, 1996. – 162 с.
 24. Петрук Володимир. Велика Скіфія–Оукраїна. – К.: Спалах, 2001. – 432 с.
 25. Мілетська діалектна форма передачі назви міста на мису Херсонес.
 26. Крисаченко В.С. Людина і довкілля. Кн.1 Природа і людність України в пам‘ятках світової і національної культури. – К.: Заповіт, 1995. – С. 52-53.
 27. Агбунов М.А. Античная лоция Черного моря. – С. 21.
 28. Скржинская М.В. Северное Причерноморье в описании Плиния Старшего. - С. 108.
 29. Другу частину назви “узлав” можна порівняти з осетинське “уазал” – холодний, тоді Донузлав / Донуазал означатиме “холодна річка” (див.: Осетинскорусский словарь. – С.  375).
 30. Липа Юрій. Призначення України. – С. 52.
 31. Яворницький Дмитро Історія запорозьких козаків. В 3 т. – К.: Наукова думка, 1990. – Т.1. – С. 37.
 32. Там же. – С. 96.
 33. Скржинская М.В. Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причерноморье. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 155.

"УКРАЇНОЗНАВСТВО 2003" КАЛЕНДАР-ЩОРІЧНИК
Київ, Центр українознавства КНУ

На головну сторінку