Петрук В.І.


ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК БАЗИСНА ОСНОВА ДЛЯ
“КОМП’ЮТЕРНОГО АТЛАСУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”

Моделювання, як універсальний метод досліджень у різних предметних областях, в даній роботі переноситься в історичну сферу, що відкриває нові технологічні можливості динамічного сприйняття історичного процесу. Для цього вводиться система понять, яка буде покладена в основу побудови “Комп‘ютерного атласу історії України”.

Деякий регіон представляється множиною територій . Територія обмежується замкненою огинаючою (кривою) або полігоном (ламаною) - кордоном , її основний параметр - площа . Кожна територія описується структурою даних , яка включає найбільш характерні ознаки, що є функціями часу . Наприклад: - археологічна культура, - етнічна однорідність (народ), - мова, - релігія, - етнографічні особливості, - державність тощо, упорядковані так що . Тоді історичний процес може бути представлений як взаємодія цих територій в часі і проілюстрований картографічно на моніторі комп‘ютера.

Території можуть об‘єднуватись, поділятись, накладатись одна на одну. Якщо дві або більше території так накладаються на , що їх кордони стають спільними, назвемо це поділом останньої. Будемо вважати, що властивістю активної структури - є прагнення до розширення своєї території, яку назвемо експансією, а опірної - чи пасивної - не допустити таких змін, що назвемо стійкістю.

Алгоритм поведінки активних структур , де- власна територія, - територія, на яку спрямована експансія, може чергуватись з періодами тимчасового зменшення. Після цього настає період розпаду , який не обов‘язково завершується поверненням до початкової стадії, тобто , але може і повернутися, тоді .

Якщо після накладання територій одна, декілька або всі ознаки, зафіксовані попереднім кордоном , що відповідають території , після певного часу , де - період експансії, - дата її початку, зникають, назвемо це поглинанням або заміщенням. Тоді встановлюється новий кордон , який відповідає території . Якщо ж після закінчення періоду відновлюються прикриті накладанням ознаки з попереднім кордоном - назвемо це відродженням.

Деякі з ознак можуть бути невідомими, а їх структура під впливом експансії або внутрішніх чинників може змінюватись до майже повної заміни всіх ознак. Але якщо в основному зберігається кордон , то така територія - стійка.

Комп‘ютерне картографічне моделювання дає можливість показати, що територія України є суперстійкою, бо: 1) існує початкова модель Великої Скіфії 2) за вибраний історичний час = 3000 років, незважаючи на множину періодів *, що супроводжувались процесами накладання, поділу, поглинання, зміщення і майже повну зміну набору ознак структури від до, існує принаймні 4 періоди відродження і стабілізації , коли відновлювались кордони .

* 32 - кількість нарахованих мною випадків накладання на територію Великої Скіфії–України.

Збірник праць Міжнародної конференції
"Моделювання та оптимізація складних систем",
присвяченої 65-річчю з дня народження
член-кор. НАН України Б.М. Бублика.
Київ, 2001. -Т3. - С. 97-99.

На головну сторінку